REGULAMIN

korzystania z Systemu Istel  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Istel (zwanego dalej również: „Systemem”) składającego się z Systemu Istel Care oraz aplikacji mobilnej Istel Health, a także Istel ECG (zwanych dalej również: „Aplikacją”) stanowiącego własność Diagnosis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, posiadającą NIP: 5422765590, REGON: 05213019100000, e-mail: istelcare@diagnosis.pl (dalej: „Usługodawca”). Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane względem Systemu jako całości, jak również w odniesieniu do wszystkich pojedynczych części składowych Systemu w postaci Aplikacji.
 2. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
  a) osoby fizyczne posiadające lub korzystające z Aplikacji bądź ich części na swoim urządzeniu (dalej: „Użytkownik Prywatny”),
  b) lekarze lub inni pracownicy służby zdrowia posiadający lub korzystający z Aplikacji lub ich części na swoim lub innym urządzeniu wykorzystywanym w ramach wykonywanej działalności leczniczej (dalej: „Użytkownik Lekarz”),
  c) podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej posiadające lub korzystające z Aplikacji lub ich części na swoim lub innym urządzeniu (dalej: „Użytkownik Placówka”)
 3. Użytkownikiem Prywatnym lub Użytkownikiem Lekarzem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, względem której nie orzeczono ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego).
 4. Użytkownikiem Placówką może być jedynie podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
 5. W imieniu Użytkownika Placówki Aplikację obsługuje Administrator Placówki będący osobą fizyczną, posiadającą założone konto Użytkownika oraz upoważnienie udzielone przez Użytkownika Placówki do obsługi Konta w jego imieniu.
 6. Korzystanie z Systemu lub jego części (w tym oprogramowania lub jakiegokolwiek innego komponentu Systemu), w szczególności uzyskiwanie do niego dostępu, przechowywanie, instalowanie, przeglądanie, zakładanie konta zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w związku z funkcjonowaniem Systemu mailowo za pośrednictwem następującego adresu: istelcare@diagnosis.pl
 8. Usługodawca uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wprowadzenie zmian w funkcjonalności Systemu, aktualizacji Systemu, modyfikacji oraz ulepszeń Systemu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich publikacji i udostępnienia nowej treści Regulaminu za pośrednictwem Systemu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może w terminie 14 dni od daty publikacji i udostępnienia nowej treści Regulaminu za pośrednictwem Systemu złożyć oświadczenie o rezygnacji korzystania z Systemu poprzez usunięcie konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa w ust. 2 części IV. Regulaminu i wygaśnięciem licencji do Systemu z momentem złożenia oświadczenia.

 

 

 II. PRZEZNACZENIE 

 1. System ma na celu umożliwienie Użytkownikowi za pośrednictwem konta w Systemie dostępu do danych gromadzonych za pośrednictwem rządzeń, określonych w załączniku numer 1  (dalej: Urządzenia). Dodatkowo System umożliwia kontaktowanie się Użytkownika Lekarza z Użytkownikiem Prywatnym w celu udzielania teleporad.
 2. System umożliwia uzyskanie dostępu przez Użytkownika Lekarza do danych zamieszczonych na indywidualnym koncie Użytkownika Prywatnego. Udostępnienie tych danych następuje w jeden z dwóch poniżej wskazanych sposobów:
  a) udostępnienie danych następuje na podstawie zgody Użytkownika Prywatnego udzielonej za pośrednictwem Systemu na udostępnienie jego danych oznaczonemu Użytkownikowi Lekarzowi (udostępnienie danych w ten sposób następuje w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik Lekarz współpracuje z placówką medyczną, która nie posiada konta w Systemie);
  b) udostępnienie danych następuje na podstawie zgody Użytkownika Prywatnego udzielonej za pośrednictwem Systemu Użytkownikowi Placówce na udostępnienie jego danych Użytkownikowi Placówce oraz podmiotom współpracującym z Użytkownikiem Placówką (Użytkownikom Lekarzom).
 3. System w żadnym wypadku nie stanowi wyrobu medycznego, nie służy do rozpoznawania i diagnozowania chorób, a informacje w nim zawarte nie mogą być traktowane jako porady lekarskie czy zalecenia jakiejkolwiek terapii, w szczególności System nie zastępuje diagnostyki lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. System stanowi jedynie platformę wymiany informacji pomiędzy Użytkownikiem Lekarzem a Użytkownikiem Pacjentem, pozwalając na kontakt personelu medycznego z pacjentem. System umożliwia zobrazowanie wyników pomiarów dokonywanych przy użyciu Urządzeń, jednakże ich interpretacja każdorazowo należy do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
 4. Użytkownik korzysta z Systemu na własne ryzyko, w szczególności w zakresie wszelkich działań podjętych w oparciu o dane gromadzone w Systemie.
 5. Usługodawca nie gwarantuje kompletności, dokładności, aktualności i poprawności danych gromadzonych w Systemie. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo do ich sprawdzenia, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niekompletnością, niedokładnością, nieaktualnością i niepoprawnością danych zgromadzonych w Systemie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane lub przekazywane jakimkolwiek pracownikom służby zdrowia i świadczeniodawcom usług medycznych danych gromadzonych w Systemie oraz ewentualne następstwa działań i decyzji podjętych w oparciu o te dane.
 7. Usługodawca jest uprawniony do prezentowania treści reklamowych za pośrednictwem Systemu.

 

 

  III. LICENCJA  

 1. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bezpłatnej, niewyłącznej, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Systemu zgodnie z przeznaczeniem Systemu i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia w przyszłości opłat za korzystanie z Systemu, z tym zastrzeżeniem, iż nastąpi to po uprzednim co najmniej 14 - dniowym poinformowaniu Użytkowników.
 2. Użytkownik w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do korzystania z Systemu wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Nie dotyczy to Użytkownika Lekarza oraz Użytkownika Placówki, którzy w ramach wykonywanej działalności leczniczej mogą korzystać z Systemu wyłącznie jako źródła informacji o wynikach pomiarów dokonywanych przy użyciu Urządzeń przez Użytkownika Prywatnego.
 3. Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Systemie jest dopuszczalne wyłącznie przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego narzędzi Systemu. Przekazywanie treści zawartych w Systemie może odbywać się na linii Użytkownik Placówka – Użytkownik Lekarz, Użytkownik Placówka – Użytkownik Prywatny, Użytkownik Lekarz - Użytkownik Prywatny, a także Użytkownik Prywatny – Użytkownik Prywatny zgodnie funkcjonalnością oraz  przeznaczeniem Systemu.
 5. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, należą do Usługodawcy.

 

 

 IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W celu korzystania z Systemu konieczne jest założenie konta Użytkownika poprzez rejestrację za pośrednictwem Systemu lub – w przypadku Użytkownika Placówki – w wyniku założenia konta przez Usługodawcę po otrzymaniu pisemnego formularza rejestracyjnego według ustalonego przez Usługodawcę wzoru.
 2. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Przed rejestracją Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, którego akceptacja jest niezbędna w celu założenia konta Użytkownika.
 3. Szczegółowe zasady, instrukcje i informacje techniczne (w tym wymagania sprzętowe i programowe) związane z pobraniem, instalacją i korzystaniem z Systemu, rejestracją i korzystaniem z konta określa Instrukcja Użytkowania.
 4. Z posiadanym kontem Użytkownik może powiązać nieograniczoną ilość Urządzeń.
 5. Użytkownik na swoim koncie powinien zarejestrować wyłącznie Urządzenia z których korzysta samodzielnie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zarejestrowania na koncie Urządzeń, z których korzystają również osoby trzecie, w szczególności skutków ewentualnego wprowadzenia w błąd lekarza, pracownika służby zdrowa lub innego świadczeniodawcy usług medycznych co do prezentowanych na koncie wyników pomiarów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nałożenia limitu treści przechowywanych przez Użytkownika w Systemie, w tym treści wiadomości, danych z Urządzeń lub innych treści Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia powyższych danych z uwagi na ustanowiony limit.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich danych logowania do Systemu i konta Użytkownika nieprzekazywania ich osobom trzecim oraz nieudostępniania Systemu i konta Użytkownika osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Systemu i konta Użytkownika w przypadku niedochowania tego zobowiązania.
 8. Każde podejrzenie nieuprawnionego dostępu przez osobę trzecią do Systemu i konta Użytkownika należy niezwłocznie zgłosić na adres e-mail: istelcare@diagnosis.pl W przypadku zaniedbania tego obowiązku, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu do Systemu i konta Użytkownika.
 9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto za pośrednictwem Systemu. Usunięcie konta powoduje wygaśnięcie licencji, o której mowa w części III. Regulaminu i rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 10. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika i wygaśnięciem licencji oraz rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia.
 11. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia, zawieszenia, ograniczenia lub odebrania dostępu do konta Użytkownika lub poszczególnych jego funkcjonalności z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także nałożenia takiego obowiązku przez odpowiednie organy państwowe. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z usunięciem, zawieszeniem, ograniczeniem lub odebraniem dostępu do konta Użytkownika lub poszczególnych jego funkcjonalności.

 

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do
  a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługujących im praw.
 2. Użytkownik korzysta z Systemu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności nie może:
  a) kopiować, zmieniać, ingerować, modyfikować Systemu lub jego części (w szczególności oprogramowania, kodu źródłowego), w tym tworzyć oprogramowania pochodnego, adaptacji lub tłumaczenia Systemu lub jego części, albo łączyć Systemu lub jego części z innym programem lub aplikacją,
  b) kopiować, zmieniać, ingerować, modyfikować Systemu lub jego części (w szczególności oprogramowania, kodu źródłowego), w tym tworzyć oprogramowania pochodnego, adaptacji lub tłumaczenia Systemu lub jego części, albo łączyć Systemu lub jego części z innym programem lub aplikacją,
  c) uzyskiwać za pomocą programów zewnętrznych w jakimkolwiek celu dostępu do Systemu i gromadzonych w nim danych,
  d) podejmować jakichkolwiek nieuczciwych działań, w tym podszywać się pod osoby trzecie, podawać fałszywe dane personalne albo uzyskiwać dostęp, gromadzić lub przechowywać dane osoby trzeciej znajdujące się na Urządzeniu lub na koncie Użytkownika,
  e) Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych przez Użytkownika na kocie w Systemie i nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych. Użytkownik zobowiązany jest do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w Systemie.
  f) przechowywać, przesyłać lub udostępniać za pośrednictwem Systemu treści i danych o charakterze bezprawnym,
  g) odtwarzać, wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać, w tym zbywać, użyczać, najmować, dzierżawić lub udostępniać osobom trzecim na innej podstawie prawnej Systemu lub jego części.
 4. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko związane ze stosowanym sprzętem, urządzeniami, oprogramowaniem i łącznością internetową, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie Systemu.
 5. Użytkownik Placówka zobowiązany jest na bieżąco informować Usługodawcę o wszelkich zmianach dotyczących osób będących Administratorem Placówki.

   

 

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca może bez powiadomienia dowolnie zmieniać, w tym ulepszać, modyfikować i aktualizować Systemu. Do zmienionych wersji Systemu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia lub odebrania dostępu do Systemu bądź jego poszczególnych funkcjonalności, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także nałożenia takiego obowiązku przez odpowiednie organy państwowe. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z odmową, ograniczeniem lub odebraniem dostępu do Systemu bądź jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania oraz stałego i nieprzerwanego dostępu do Systemu. Usługodawca nie ma obowiązku aktualizowania Systemu oraz nie gwarantuje, że System będzie wolny od wad, błędów i luk. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania, braku dostępu do Systemu, nieutrzymywania lub nieaktualizowania Systemu oraz ewentualnych wad, błędów i luk w jego działaniu.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że System jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów mogących wpływać na pracę i sprawność urządzeń, na których poszczególne Aplikacje są pobierane, przechowywane i instalowane oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne związane z tym szkody. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu na który pobiera, przechowuje i instaluje Aplikacje oraz utraty lub uszkodzenia danych gromadzonych na tym urządzeniu.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych przez Użytkownika na kocie w Systemie i nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych. Użytkownik zobowiązany jest do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w Systemie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji Użytkowania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Systemu w jakimkolwiek celu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub komercyjnej.

 

 

 VII. ZNAKI TOWAROWE

System jako całość, ale również poszczególne jego elementy, w tym oprawa graficzna, znaki towarowe, materiały, treści i kody źródłowe stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej przez prawo własności intelektualnej. Ich nieuprawnione użycie może naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i prawa pokrewne Usługodawcy.

 

 

VIII. REKLAMACJE  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Systemu należy zgłosić Usługodawcy w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  a) pisemnie na adres: Diagnosis S.A., Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: istelcare@diagnosis.pl
 3. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu rozpatrzenia reklamacji w najkrótszym możliwym terminie po przekazaniu Usługodawcy wszelkich niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jego część zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub nieegzekwowalne, nie narusza to ważności, skuteczności i egzekwowalności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
 4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu podlegają sądom właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz do osób fizycznych korzystających z Systemu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla których korzystanie z Systemu nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Użytkownika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

      Załącznik numer 1 do Regulaminu Systemu ISTEL (wykaz urządzeń)  

 1. Rejestrator EKG Istel HR-2000
 2. Ciśnieniomierz Istel Cardic 100 BT
 3. Analizator składu ciała Istel WA-200 BT
 4. Termometr Istel NC 300 BT
 5. Glukometr Abra Smart BT
 6. Glukometr Abra PRO
 7. Glukometr Diagnostic Gold Care
 8. Glukometr Diagnostic Gold
 9. Glukometr Abra
 10. Glukometr Abra Smart