Skip to content
REGULAMIN korzystania z aplikacji Istel Care
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Istel Care (dalej: „Aplikacja”) stanowiącej własność Diagnosis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, posiadającą NIP: 5422765590, REGON: 05213019100000, e-mail: istelcare@diagnosis.pl (dalej: „Usługodawca”).
 2. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
  1. osoby fizyczne posiadające lub korzystające z Aplikacji lub jej część na swoim urządzeniu (dalej: „Użytkownik Prywatny”),
  2. lekarze lub inni pracownicy służby zdrowia posiadający lub korzystający z Aplikacji lub jej część na swoim lub innym urządzeniu wykorzystywanym w ramach wykonywanej działalności leczniczej (dalej: „Użytkownik Lekarz”).
 3. Użytkownikiem aplikacji może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, względem której nie orzeczono ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego).
 4. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na zawarcie umowy na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Posiadanie Aplikacji lub jej części (w tym oprogramowania lub jakiegokolwiek jej innego komponentu), w szczególności uzyskiwanie do niej dostępu, przechowywanie, instalowanie, przeglądanie, zakładanie konta zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 3 powyżej.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w związku z funkcjonowaniem aplikacji mailowo za pośrednictwem następującego adresu: istelcare@diagnosis.pl
 8. Usługodawca uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wprowadzenie zmian w funkcjonalności Aplikacji, aktualizacji Aplikacji, modyfikacji oraz ulepszeń Aplikacji. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji i udostępnienia nowej treści Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może w terminie 7 dni od wejścia w życie zmiany złożyć oświadczenie o rezygnacji korzystania z Aplikacji, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa w ust. 2 części IV. Regulaminu, a także usunięciem konta Użytkownika i wygaśnięciem licencji do Aplikacji z momentem złożenia oświadczenia. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim w okresie od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu do daty złożenia oświadczenia o rezygnacji obowiązuje Regulamin według dotychczasowego brzmienia.
II. PRZEZNACZENIE
 1. Aplikacja ma na celu umożliwienie Użytkownikowi za pośrednictwem konta w Aplikacji dostępu do danych gromadzonych na urządzeniach wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu (dalej: „Urządzenia”).
 2. Aplikacja umożliwia uzyskanie dostępu przez Użytkownika Lekarza do danych zamieszczonych na indywidualnym koncie Użytkownika Prywatnego. Udostępnienie danych następuje na podstawie zgody Użytkownika Prywatnego udzielonej za pośrednictwem Aplikacji na udostępnienie jego danych oznaczonemu Użytkownikowi Lekarzowi. Zgoda Użytkownika Prywatnego na udostępnienie danych może być w każdym czasie odwołana.
 3. Aplikacja w żadnym wypadku nie stanowi wyrobu medycznego, nie służy do rozpoznawania i diagnozowania chorób, a informacje w niej zawarte nie mogą być traktowane jako porady lekarskie czy zalecenia jakiejkolwiek terapii, w szczególności Aplikacja nie zastępuje diagnostyki lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Aplikacja umożliwia jedynie zobrazowanie wyników pomiarów dokonywanych przy użyciu Urządzeń, jednakże ich interpretacja każdorazowo należy do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
 4. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko, w szczególności w zakresie wszelkich działań podjętych w oparciu o dane gromadzone w Aplikacji.
 5. Usługodawca nie gwarantuje kompletności, dokładności, aktualności i poprawności danych gromadzonych w Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo do ich sprawdzenia, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niekompletnością, niedokładnością, nieaktualnością i niepoprawnością danych zgromadzonych w Aplikacji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane lub przekazywane jakimkolwiek pracownikom służby zdrowia i świadczeniodawcom usług medycznych danych gromadzonych w Aplikacji oraz ewentualne następstwa działań i decyzji podjętych w oparciu o te dane.
III. LICENCJA
 1. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bezpłatnej, niewyłącznej, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem Aplikacji i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Nie dotyczy to Użytkownika Lekarza, który w ramach wykonywanej działalności leczniczej może korzystać z Aplikacji wyłącznie jako źródła informacji o wynikach pomiarów dokonywanych przy użyciu Urządzeń przez Użytkownika Prywatnego.
 3. Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji jest dopuszczalne wyłącznie przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego narzędzi Aplikacji. Przekazywanie treści zawartych w Aplikacji może odbywać się na linii Użytkownik Lekarz – Użytkownik Prywatny, a także Użytkownik Prywatny – Użytkownik Prywatny zgodnie funkcjonalnością oraz przeznaczeniem niniejszej Aplikacji.
 5. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, należą do Usługodawcy.
IV. KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji konieczne jest założenie konta Użytkownika poprzez rejestrację za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Przed rejestracją Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, którego akceptacja jest niezbędna w celu założenia konta Użytkownika.
 3. Szczegółowe zasady, instrukcje i informacje techniczne (w tym wymagania sprzętowe i programowe) związane z pobraniem, instalacją i korzystaniem z Aplikacji, rejestracją i korzystaniem z konta określa Instrukcja Użytkowania stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 5. Z posiadanym kontem Użytkownik może powiązać nieograniczoną ilość Urządzeń.
 6. Użytkownik na swoim koncie powinien zarejestrować wyłącznie Urządzenia z których korzysta samodzielnie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zarejestrowania na koncie Urządzeń, z których korzystają również osoby trzecie, w szczególności skutków ewentualnego wprowadzenia w błąd lekarza, pracownika służby zdrowa lub innego świadczeniodawcy usług medycznych co do prezentowanych na koncie wyników pomiarów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nałożenia limitu treści przechowywanych przez Użytkownika w Aplikacji, w tym treści wiadomości, danych z Urządzeń lub innych treści Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia powyższych danych z uwagi na ustanowiony limit.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich danych logowania do Aplikacji i konta Użytkownika nieprzekazywania ich osobom trzecim oraz nieudostępniania Aplikacji i konta Użytkownika osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Aplikacji i konta Użytkownika w przypadku niedochowania tego zobowiązania.
 9. Każde podejrzenie nieuprawnionego dostępu przez osobę trzecią do Aplikacji i konta Użytkownika należy niezwłocznie zgłosić na adres e-mail: istelcare@diagnosis.pl W przypadku zaniedbania tego obowiązku, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu do Aplikacji i konta Użytkownika.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto za pośrednictwem Aplikacji. Usunięcie konta powoduje wygaśnięcie licencji, o której mowa w części III. Regulaminu i rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 11. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika i wygaśnięciem licencji oraz rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia.
 12. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia, zawieszenia, ograniczenia lub odebrania dostępu do konta Użytkownika lub poszczególnych jego funkcjonalności z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także nałożenia takiego obowiązku przez odpowiednie organy państwowe. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z usunięciem, zawieszeniem, ograniczeniem lub odebraniem dostępu do konta Użytkownika lub poszczególnych jego funkcjonalności.
V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązany jest do
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługujących im praw.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, w szczególności nie może:
  1. kopiować, zmieniać, ingerować, modyfikować Aplikacji lub jej części (w szczególności oprogramowania, kodu źródłowego), w tym tworzyć oprogramowania pochodnego, adaptacji lub tłumaczenia Aplikacji lub jej części, albo łączyć Aplikację lub jej część z innym programem lub aplikacją,
  2. korzystać z Aplikacji w sposób, który mógłby zakłócić, przerwać, pogorszyć lub uszkodzić działanie Aplikacji,
  3. uzyskiwać za pomocą programów zewnętrznych w jakimkolwiek celu dostępu do Aplikacji i gromadzonych w niej danych,
  4. podejmować jakichkolwiek nieuczciwych działań, w tym podszywać się pod osoby trzecie, podawać fałszywe dane personalne albo uzyskiwać dostęp, gromadzić lub przechowywać dane osoby trzeciej znajdujące się na Urządzeniu lub na koncie Użytkownika,
  5. przechowywać, przesyłać lub udostępniać w jakikolwiek inny sposób materiałów i treści zawierających wirusy oraz innego rodzaju pliki lub programy mające na celu uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie normalnego działania Aplikacji lub jej części,
  6. naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności osób trzecich,
  7. przechowywać, przesyłać lub udostępniać za pośrednictwem Aplikacji treści i danych o charakterze bezprawnym,
  8. odtwarzać, wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać, w tym zbywać, użyczać, najmować, dzierżawić lub udostępniać osobom trzecim na innej podstawie prawnej Aplikacji lub jej części.
 4. Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko związane ze stosowanym sprzętem, urządzeniami, oprogramowaniem i łącznością internetową, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie Aplikacji.
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca może bez powiadomienia dowolnie zmieniać, w tym ulepszać, modyfikować i aktualizować Aplikację. Do zmienionych wersji Aplikacji stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia lub odebrania dostępu do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także nałożenia takiego obowiązku przez odpowiednie organy państwowe. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z odmową, ograniczeniem lub odebraniem dostępu do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności.
 3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania oraz stałego i nieprzerwanego dostępu do Aplikacji. Usługodawca nie ma obowiązku aktualizowania Aplikacji oraz nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od wad, błędów i luk. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania, braku dostępu do Aplikacji, nieutrzymywania lub nieaktualizowania Aplikacji oraz ewentualnych wad, błędów i luk w jej działaniu.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów mogących wpływać na pracę i sprawność urządzeń, na których jest pobierana, przechowywana i instalowana oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne związane z tym szkody. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu na który pobiera, przechowuje i instaluje Aplikację oraz utraty lub uszkodzenia danych gromadzonych na tym urządzeniu.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych przez Użytkownika na kocie w Aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych. Użytkownik zobowiązany jest do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych gromadzonych w Aplikacji.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji Użytkowania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Aplikacji w jakimkolwiek celu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub komercyjnej.
VII. ZNAKI TOWAROWE
Aplikacja jako całość, ale również poszczególne jej elementy, w tym oprawa graficzna, znaki towarowe, materiały, treści i kody źródłowe stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej przez prawo własności intelektualnej. Ich nieuprawnione użycie może naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i prawa pokrewne Usługodawcy.
VIII. REKLAMACJA
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłosić Usługodawcy w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. pisemnie na adres: Diagnosis S.A., ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: istelcare@diagnosis.pl
 3. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu rozpatrzenia reklamacji w najkrótszym możliwym terminie po przekazaniu Usługodawcy wszelkich niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jego część zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub nieegzekwowalne, nie narusza to ważności, skuteczności i egzekwowalności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
 4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu podlegają sądom właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.