Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Rys. Przyciski do generowania raportu o Ciśnieniu krwi
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz rodzaju wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów
Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

Odchylenie standardowe SD (patrz 1) – jest podstawową miarą zmienności obserwowanych wyników. Informuje o tym, na ile wyniki ciśnienia zmieniają się, tzn. jaki jest rozrzut wyników wokół średniej pomiarów.

Minimum – wartości z najniższych pomiarów (patrz 2) – SYS, DIA, BPM, MAP w wybranym okresie

Maksimum – wartości z najwyższych pomiarów (patrz 3) – SYS, DIA, BPM, MAP w wybranym okresie

Średnia wartość – wyliczana na podstawie wszystkich wykonanych pomiarów (patrz 4) – SYS, DIA, BPM, MAP w wybranym okresie

Ciśnienie systoliczne SYS (patrz 5) – górna granica ciśnienia skurczowego ustawiona indywidualnie dla każdego pacjenta.

Ciśnienie diastoliczne DIA (patrz 6) – górna granica ciśnienia rozkurczowego ustawiona indywidualnie dla każdego pacjenta.

Ilość pomiarów łącznie (patrz 7) – łączna ilość pomiarów w wybranym okresie

Pomiary o wartości w normie (patrz 8) – łączna ilość pomiarów w normie w wybranym okresie

Pomiary o wartości wysokiej (patrz 9) – łączna ilość pomiarów o wartości wysokiej w wybranym okresie

MAP - Średnie ciśnienie tętnicze (MAP - mean arterial pressure) określa ciśnienie, które przeciętnie utrzymuje się w czasie cyklu pracy serca. Nie jest to średnia arytmetyczna ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, ponieważ fazy skurczu i rozkurczu nie trwają tyle samo. Wzór pozwalający obliczyć średnie ciśnienie tętnicze to: MAP= (2 * DIA + SYS) / 3

BPM - (Beats per Minute) Wyznacza liczbę regularnych uderzeń serca na minutę.

Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów ciśnienia krwi.

Zakres docelowy (górne granice dla ciśnienia)

W tabeli „Podsumowanie” istnieje możliwość ustalenia górnych granic dla wartości pomiaru ciśnienia. Po kliknięciu w symbol ołówka ustala się najwyższą wartość, uważaną za prawidłową dla Pacjenta, dla ciśnienia systolicznego oraz diastolicznego.

Rys. Włączanie edycji górnych granic.
Rys. Edycja limitów pomiarów.

Wynik pomiaru na wykresie wyświetlany jest w kolorze odpowiadającym ustalonym zakresom docelowym, gdzie kolor czerwony to pomiar o wartości wysokiej, zielony - w normie, niebieski - niskiej.

Wykresy i dzienniczek

W zakładce „Wykresy” znajdują się: wykres liniowy, wykres odchyleń, wykres kołowy (klasyfikacja wyników pomiarów w analizowanym okresie) oraz wykres nakładający.

Po przejściu do zakładki „Dzienniczek” zobaczyć można szczegóły zapisanych pomiarów.

Szczegółowe opisy tych wykresów i dzienniczka znajdziesz w podpunkcie: Wykresy Dzienniczek