Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Podsumowanie

Raport

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów:

Rys. Przyciski do generowania raportu o Glukozie
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres ambulatoryjny profil glikemii (APG).
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz rodzaju wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela i wykres z podsumowaniem pomiarów

Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

Średnia wartość glukozy (patrz 1) – wyliczana ze wszystkich pomiarów Pacjenta w wybranym okresie

Odchylenie standardowe (SD) (patrz 2) – jest podstawową miarą zmienności obserwowanych wyników. Informuje o tym, na ile wyniki glukozy zmieniając się, tzn. jaki jest rozrzut wyników wokół średniej pomiarów (dostarcza nam niezbędnej wiedzy na temat tego, czy pomiary glukozy są podobne do siebie czy też zróżnicowane)

Współczynnik zmienności (CV) (patrz 3)- obrazuje niestabilność wyników glikemii, obliczany jest ze wzoru: SD/średnia wartość pomiarów x 100%, powinien wynosić CV< 36%

Ilość pomiarów łącznie (patrz 4) – łączna ilość pomiarów w wybranym okresie

Ilość pomiarów na dobę (patrz 5) –  wartość wyliczana z ilości pomiarów łącznie w wybranym okresie dzielona na 24h

Średnia wartość przed posiłkiem (patrz 6) – wyliczana ze wszystkich pomiarów Pacjenta w wybranym okresie z oznaczeniem przed posiłkiem

Średnia wartość po posiłku
 (patrz 7) – wyliczana ze wszystkich pomiarów Pacjenta w wybranym okresie z oznaczeniem po posiłku

Średnia wartość nieoznakowany (patrz 8) – wyliczana ze wszystkich pomiarów Pacjenta w wybranym okresie bez oznaczenia posiłku

Minimalna wartość glukozy (patrz 9) – pomiar o najniższej wartości w wybranym okresie

Maksymalna wartość glukozy (patrz 10) – pomiar o najwyższej wartości w wybranym okresie

Pomiary o wartości wysokiej (patrz 11) – łączna ilość pomiarów o wartości wysokiej wraz z ich procentową ilością w stosunku do wszystkich pomiarów w wybranym okresie

Pomiary o wartości w normie (patrz 12) – łączna ilość pomiarów o wartości w normie wraz z ich procentową ilością w stosunku do wszystkich pomiarów w wybranym okresie

Pomiary o wartości niskiej (patrz 13) – łączna ilość pomiarów o wartości niskiej wraz z ich procentową ilością w stosunku do wszystkich pomiarów w wybranym okresie
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów glukozy

Wykres kołowy z podsumowaniem pomiarów przedstawia stosunek procentowy między pomiarami w normie a za wysokimi i za niskimi. 

Rys. Wykres z podsumowaniem pomiarów: Klasyfikacja wyników pomiarów w analizowanym okresie

Oznaczenia kolorystyczne pomiarów w dzienniczku i na wykresach:

  • pomiary o wartości wysokiej – kolor czerwony
  • pomiary o wartości w normie – kolor zielony
  • pomiary o wartości niskiej – kolor niebieski 

Zakresy docelowe 

Ważne: W tabeli „Podsumowanie” istnieje możliwość edycji zakresów docelowych. Po kliknięciu w symbol ołówka ustala się limity dla dolnej i górnej wartości wykonywanych pomiarów glukozy przed i po posiłkiem oraz nieoznaczonych. 

Rys. Włączanie edycji zakresów docelowych
Rys. Edycja limitów pomiarów (zakresów docelowych).

Wyznaczone zakresy wpływają na kolorystyczne oznaczenie pomiarów na wykresach oraz w dzienniczku.

Wykresy i dzienniczek

W zakładce „Wykresy” znajdują się: „Ambulatoryjny Profil Glikemii (APG)”, wykres liniowy, wykres odchyleń oraz wykres kołowy (klasyfikacja wyników pomiarów w analizowanym okresie).

Po przejściu do zakładki „Dzienniczek” zobaczyć można szczegóły zapisanych pomiarów. Widok dzienniczka można zmienić z klasycznego na godzinowy.

Szczegółowe opisy tych wykresów i dzienniczka znajdziesz w podpunkcie: Wykresy Dzienniczek